Ondersteuning op het vmbo in Zwolle

Onze leerlingen hebben te maken met gedrags- en psychiatrische problemen, met leerproblemen maar ook met problemen op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij bieden hen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. De aandacht voor de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen is daarbij groot. Door middel van trainingen en individuele begeleiding werken we aan onderwerpen als omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap of pesten. We maken gebruik van methodes zoals Leefstijl en TOP’s! om sociale vaardigheden te oefenen.

 

Specialisten

We zetten veel interne en externe specialisten in om de leerlingen te begeleiden. We werken met orthopedagogen, psychologen, gedragswetenschapper, logopedisten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, autismecoaches en fysiotherapeuten. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) wordt opgenomen welke ondersteuning kan worden ingezet. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg.

 

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CievB) is verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen CievB. In de CievB zit de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is de jeugdarts van de GGD ook vertegenwoordigd. Als een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit met een signaalbrief worden ingebracht bij de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke acties worden ondernomen.

 

Diagnostiek

Het team Diagnostiek van de Ambelt bestaat onder meer uit orthopedagogen die erin gespecialiseerd zijn om door middel van tests en vragenlijsten een beeld te krijgen van de problematiek van leerlingen. Naar aanleiding van een vraag over een leerling doet het team diagnostiek onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, dyslexie, dyscalculie, neuropsychologie of vragen die samenhangen met de beroepskeuze. Er wordt een onderzoeksverslag gemaakt met daarin de uitkomst van het onderzoek en een handelingsgericht advies. Het onderzoeksverslag wordt besproken met de ouders door de gedragswetenschapper van de locatie waar de leerling onderwijs krijgt. Op deze manier komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

 

Ondersteuningsklassen

Soms is het nodig dat leerlingen een ander traject volgen binnen de Ambelt en komen zij in een (tijdelijke) ondersteuningsklas. Binnen deze klassen werken leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Belangrijk is dat de leerlingen gezien en gehoord worden en dat zij zich op hun eigen wijze mogen ontwikkelen. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. Bekijk hier alle ondersteuningsklassen van de Ambelt.