Praktische informatie VSO Hardenberg

Ziekmelden - Tel. 0523 216 282

Op school wordt nauwlettend toegezien op verzuim. De groepsleerkracht registreert dagelijks iedere afwezigheid in het leerlingvolgsysteem. We maken onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Als de leerling ziek is, of er is een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u de school hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wanneer de school tussen 8.00 en 8.15 uur geen bericht heeft ontvangen over de afwezigheid, geldt dit als ongeoorloofd verzuim. Als een leerling vaak zonder kennisgeving afwezig is, wordt samen gezocht naar een manier om het verzuim te stoppen. Wanneer dit niet lukt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ongeoorloofd verzuim wordt ook vermeld in het digitaal verzuimregister van DUO, de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. 

 

Vervoer

Een groot aantal leerlingen komt met taxi’s, busjes of openbaar vervoer naar de Ambelt. Wij proberen in overleg met de gemeenten, de taxibedrijven en de ouders of verzorgers het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch zijn er weleens problemen. Daarover kunt u het beste contact opnemen met het taxibedrijf of met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. U kunt hier ook terecht voor het aanvragen van leerlingenvervoer of een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

 

Ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor kosten die niet worden vergoed. Denk daarbij aan de sinterklaas- en kerstviering, sportdagen of een schoolreisje. Over de besteding ervan wordt verantwoording afgelegd aan de MR. U ontvangt aan het begin van het schooljaar van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) een verzoek voor een vrijwillige bijdrage via Wis Collect. Rond de herfstvakantie ontvangt u nog een reminder. Het bedrag is vooraf ingesteld op 33,- euro, maar u kunt de hoogte van het bedrag zelf aanpassen. U bent niet verplicht om een bedrag over te maken en u hoeft hierover ook geen uitleg te geven. Niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten..

 

Schoolgids 

In de schoolgids vindt u algemene informatie over de Ambelt, het speciaal onderwijs en de aanvullende leerlingenzorg die wij bieden. Daarnaast vindt u informatie over schoolreisjes, kampen en sportactiviteiten, de ouderbijdrage, ouderparticipatie en praktische zaken.