Beleid

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsplannen die voor u van belang zijn. U vindt ze hier.

Klachten

De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit in het onderwijs en de ondersteuning voor onze leerlingen. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Vindt dan hier meer informatie over ons klachtenbeleid.

Kerndoelen speciaal onderwijs

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen die per 1 augustus 2013 zijn ingevoerd voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. In de door de overheid vastgestelde kerndoelen worden de belangrijkste zaken benoemd die de leerlingen moeten leren. Ze beschrijven wat de school aan de leerlingen moet bijbrengen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs en kunnen functioneren in de maatschappij. De kerndoelen zijn streefdoelen, wij mogen zelf bepalen hoe wij aan de kerndoelen werken.

Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden
• Nederlands
• Engels
• Rekenen/wiskunde
• Mens en maatschappij
• Natuur en techniek
• Kunst en cultuur
• Bewegen en sport

Bij de leergebiedoverstijgende kerndoelen (LOK) ligt het accent op brede ontwikkeling en gaat het om zintuiglijke, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De LOKdoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd en zijn als volgt geformuleerd:
• Leren leren
• Leren een taak uitvoeren
• Leren functioneren in verschillende sociale situaties
• Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen voorbereiding op arbeid (VOA):
• Oriëntatie op het beroepenveld
• Ontwikkelen van loopbaancompetenties voor het verwerven en behouden van een passende baan
• Ontwikkelen van algemene competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer
• Ontwikkelen van specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep of om een specifieke functie in het bedrijf te vervullen