Klachten

De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit in het onderwijs en de ondersteuning voor onze leerlingen. Er kunnen zich situaties voordoen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Heeft u een klacht dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de leerkracht. Ook de leerling kan hiervan gebruik maken. We proberen in goed overleg met u tot een oplossing te komen.

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur. U heeft ook de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van de Ambelt te benaderen. 

Ambelt klachtenfunctionaris
Mevrouw M. Aalbers
klachten@ambelt.nl

 

OOZ
Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de schoolleiding en de klachtenfunctionaris, kunt u zich wenden tot Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). U kunt dan met de externe vertrouwenspersonen overleggen of de klacht schriftelijk voorleggen aan het college van bestuur van OOZ of aan de onafhankelijke klachten- en bezwarencommissies. Ga hiervoor naar de website van OOZ