Privacy op de Ambelt

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft tot gevolg dat er nog meer eisen worden gesteld aan privacy van personen, in ons geval leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. De protocollen rondom privacy die wij momenteel gebruiken zijn actueel en geven voldoende bescherming. De AVG vraagt echter meer; Welke informatie is echt nodig? Wie mag welke informatie inzien? Welke informatie dragen wij over?

Beleidsplan

Om de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers optimaal te beschermen is een beleidsplan AVG ontwikkeld. U vindt het beleidsplan hier. De MR is geïnformeerd over het proces dat doorlopen wordt. De verwachting is dat het plan nog wel wordt bijgesteld want AVG is een continu proces.

Voor een goede uitvoering van de AVG gaan we regelmatig met elkaar in gesprek over ons denken en doen met betrekking tot privacy. Daarnaast hebben wij een Functionaris Gegevensniveau aangesteld. U kunt hem bereiken via fg@ooz.nl. Heeft u vragen en/of opmerkingen over AVG? Mail dan naar avg@ambelt.nl.

Corona

Wij doen geen mededelingen over de reden van afwezigheid van medewerkers. Indien er een vermoeden van corona is, wordt u alleen hierover geïnformeerd wanneer de betreffende medewerker instemming heeft gegeven om deze informatie te delen. Op het moment dat een medewerker positief getest is, vindt afstemming plaats met de GGD over de maatregelen die getroffen moeten worden.

Encrypted mail

Op het bedrijfsbureau van de Ambelt werken wij met encrypted mail. Wij gebruiken daarvoor Zivver. Mailtjes waarin vertrouwelijke informatie wordt meegestuurd, worden zodanig verstuurd dat er geen datalek meer kan optreden. 

Cameratoezicht

Op onze locaties vindt cameratoezicht plaats. De Ambelt kiest hiervoor vanwege de vele vernielingen aan gebouwen en bijgebouwen. De camera’s zijn op het schoolterrein gericht, en registreren de activiteiten buiten schooltijd. Indien het nodig wordt geacht, wordt er ook in de school gebruik gemaakt van cameratoezicht. De opnames zijn alleen toegankelijk voor de locatiedirecteur, de algemeen directeur en de teamleider ICT en worden opgeslagen op een gesloten beveiligd systeem. De registratie wordt twee weken bewaard en alleen bekeken als er sprake is van vandalisme of op verzoek van de politie.

Lees meer over privacy in de schoolgids.