Onderwijs en ondersteuning op de Ambelt

Speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

Op onze locaties in Zwolle, Hardenberg en Wapenveld geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die door hun gedragsproblematiek onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals aandacht-deficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie. Deze complexe gedragsproblematiek geeft een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid, problemen in de regulatie van emoties of problemen met gezag. Wat onze leerlingen met elkaar gemeen hebben, is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Met deze belangrijke pijlers van ons onderwijs kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
Bekijk ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod op onze locaties. 

Schoolplan

We werken handelingsgericht aan het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Dit is een systematische manier van werken waarbij wij het onderwijsaanbod afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. We stellen onszelf de vraag: Hoe kunnen we ons onderwijs en onze ondersteuning optimaal inrichten om tot een positieve ontwikkeling van de leerling te komen. 
Lees hier het schoolplan 2023-2027 van de Ambelt.

 

Kerndoelen speciaal onderwijs

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen die per 1 augustus 2013 zijn ingevoerd voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. In de door de overheid vastgestelde kerndoelen worden de belangrijkste zaken benoemd die de leerlingen moeten leren. Ze beschrijven wat de school aan de leerlingen moet bijbrengen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs en kunnen functioneren in de maatschappij. De kerndoelen zijn streefdoelen, wij mogen zelf bepalen hoe wij aan de kerndoelen werken. U leest hierover meer in onze schoolgids.


Fasenmodel

In de afgelopen jaren werd duidelijk dat sommige leerlingen ook niet goed in het onderwijssysteem van de Ambelt mee kunnen. Dit zijn vaak leerlingen die cognitief het een en ander in hun mars hebben, maar die op sociaal-emotioneel vlak niet uit de voeten kunnen. Uit het verlangen om ook deze leerlingen een plek te bieden, hebben wij een eigen visie op het speciaal onderwijs ontwikkeld: het fasenmodel. Dit betekent dat iedere leerling bij de Ambelt in een onderwijsfase terecht komt die bij zijn of haar ontwikkeling past. Die ontwikkeling gaat niet alleen over schoolse vaardigheden, er wordt ook gekeken naar ondersteuningsbehoefte, leergebied overstijgende kerndoelen, loopbaanoriëntatie, acceptatie en zelfbeeld. We definiëren zes fasen: van een leerling die heel veel zorg en ondersteuning nodig heeft en een klein deel onderwijs volgt, tot de leerling die kan uitstromen naar het reguliere onderwijs. In de tussenliggende fasen is er altijd zorg en ondersteuning maar krijgt het onderwijs een steeds grotere plek


Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. 

Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij ouder- en jeugdsteunpunt regio 2305/IJssel-Vecht. Download de folder 
Het steunpunt is opgericht vanuit de samenwerkingsverbanden PO 2305 en VO IJssel-Vecht. U kunt hen als volgt bereiken:
Primair onderwijs: steunpunt@2305po.nl
Voortgezet onderwijs steunpunt@swvvoijsselvecht.nl
Gezamenlijk telefoonnummer: 06 - 57 12 59 52