Ons onderwijs

Speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

Wij geven onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 21 jaar in het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). We willen leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan. Boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief, psychomotorisch en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij het vooral belangrijk het zelfvertrouwen en de competentie- ervaringen van onze leerlingen te vergroten.

U kunt hier het schoolplan 2020-2023 van de Ambelt lezen.

Handelingsgericht werken

Wij werken handelingsgericht. Dat betekent dat wij ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod afstemmen op de behoeften van de leerling. Voor iedere leerling stellen de commissie van begeleiding (CievB) een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op waarin staat beschreven welk ontwikkelingsperspectief de leerling heeft. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht. Jaarlijks wordt het OPP geëvalueerd door de leerkracht en de CievB en besproken met de ouders of verzorgers. Er wordt ook jaarlijks gekeken of uitstroom naar het regulier onderwijs mogelijk is.

Leerlingvolgsystemen

Wij werken met digitale leerlingvolgsystemen (LVS). In het basisonderwijs gebruiken we ParnasSys, in het voortgezet onderwijs is dat SOMtoday. Met een LVS hebben we zicht op de studievoortgang en de ontwikkelingen van de leerling. Beide systemen geven bieden inzicht in de verschillende aspecten van de ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan schoolprestaties, gedrag, capaciteiten en begeleiding. Dit wordt overzichtelijk vastgelegd en het systeem biedt veel extra mogelijkheden. De Ambelt gaat op de juiste manier om met de persoonsgegevens. De privacy is hierdoor gewaarborgd.

Positive Behaviour Support

Op de Ambelt staat het gedachtengoed van Positive Behaviour Support (PBS) centraal. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. We benoemen het gedrag dat past bij deze waarden en leren dit onze leerlingen aan. We hebben heldere, specifieke verwachtingen over het gedrag van de leerlingen voor alle ruimtes in de school zoals de klas, de gang en het plein. Positief gedrag wordt bekrachtigd dit met een beloning. Zo creëren we een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.