Onderwijs

Vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg (bb & kb)

De onderbouw van het vmbo duurt twee jaar. Leerlingen oriënteren zich op de verschillende richtingen met praktijkvakken.Na twee jaar volgt een advies voor een passend vervolg. Samen met de leerling en de ouders wordt een keuze gemaakt. We richten ons ook op het aanleren van studievaardigheden ter voorbereiding op de bovenbouw. In alle leerjaren wordt loopbaanoriëntatie en -begeleiding(LOB) geboden. Dit geeft de leerling inzicht in de eigen vaardigheden. Met een diploma vmbo-bb kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo niveau 2. Met een diploma vmbo-kb kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 3

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kunnen de leerlingen de volgende keuzes maken:

  • Sector Economie - Profiel Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR)
  • Sector Zorg & welzijn - Profiel Zorg & welzijn breed (ZW)
  • Sector Techniek - Profiel Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
  • Sector Landbouw - Profiel Groen

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) bb&kb 3
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) bb&kb 4

Vmbo-TL

De theoretische leerweg (tl) is gericht op doorstroom naar niveau 4 van het mbo. De eerste twee jaar groeien de leerlingen toe naar klasoverstijgende theorievakken. Aan het eind van het tweede jaar wordt bekeken welk profiel het beste aansluit. In het derde jaar wordt dit volgens het PTA afgesloten. In de bovenbouw vmbo-tl volgen alle leerlingen de vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en bewegingsonderwijs.Daarnaast volgen zij drie theorievakken die afhankelijk zijn van de gekozen sector. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de TL is het sectorwerkstuk. Een onderdeel hiervan is oriëntatie op leren en werken met een stage van een week. Wanneer vervolgonderwijs niet mogelijk is voor TL-ers, worden zij begeleid naar arbeid via een voa-traject (voorbereiding op arbeid).

Programma Toetsing en Onderbouw (PTO) TL - 2

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vmbo TL - 3
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vmbo TL - 4
Examenreglement TL in samenwerking met Thorbecke

Entree onderwijs MBO 1 

Leerlingen die moeite hebben om een volledig vmbo-bb diploma te behalen, kunnen in sommige gevallen een entreeopleiding of een leerwerktraject vmbo-bb volgen. Nederlands, Engels, een praktijkvak en burgerschap worden hiervoor aangeboden. 

Lees meer over ons onderwijs.

Kerndoelen

Het onderwijs is ingericht volgens leergebied specifieke én leergebied overstijgende kerndoelen. De Ambelt sluit voor de leergebied specifieke leerdoelen hiervoor zoveel mogelijk aan bij de programma’s van het regulier onderwijs. Dit is terug te vinden in de keuze van methodes en afstemming van onderwijsinhoud met de samenwerkende scholen. Zo wordt er onder andere samengewerkt met de Thorbecke scholengemeenschap, Talentstad en het Zone College.