Ondersteuning op het vmbo in Zwolle

De Ambelt biedt een grote diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden aan de leerlingen. De hulp die wij bieden is afgestemd op de specifieke behoefte. We proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Ons uitgangspunt daarbij is wat de leerling wél kan. Bij het bepalen van de ondersteuning zijn medewerkers van diverse afdelingen betrokken.

Sociaal-emotionele vaardigheden
Om ervoor te zorgen dat de leerling adequaat op zijn of haar niveau kan werken geven wij ondersteuning op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling of de vaardigheden op leergebied. Wij geven de leerlingen handvatten om hun vaardigheden op het gebied van concentratie, rekenen, taal, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten.

Training en individuele begeleiding
Wij werken structureel en preventief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen. Er zijn diverse mogelijkheden voor extra ondersteuning door middel van trainingen en individuele begeleiding. Het gaat dan om onderwerpen als omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. Wij gebruiken hiervoor de methode Leefstijl en TOP’s!, Leefstijl is een methode die bestaat uit trainingen voor leerkrachten en activiteiten en lesmaterialen voor de leerlingen. Door het oefenen van sociale vaardigheden wordt de leerling en de groep sterker. Het gaat om vaardigheden als luisteren en conflicten oplossen, maar ook om groepsdruk, burgerschap en media-educatie.

TOPs! is een programma om proactief te werken aan sociaal gedrag en een positief pedagogisch klimaat in de klas. Er wordt gewerkt aan een houding die gericht is op het belonen van gewenst gedrag in plaats van bestraffen van ongewenst gedrag. Docenten en leerlingen gaan aan de slag met sociale vaardigheden en het omgaan met emoties. Leerlingen worden zich zo bewuster van hun eigen denken en doen en leren hier verantwoordelijkheid voor te nemen.

Commissie van Begeleiding
De Commissie van Begeleiding (CievB) is verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen CievB. In de CievB zit de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is de jeugdarts van de GGD ook vertegenwoordigd. Als een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit met een signaalbrief worden ingebracht bij de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke acties worden ondernomen.

Diagnostiek
Het team Diagnostiek van de Ambelt bestaat uit twee ervaren orthopedagogen (-generalist) en een psychodiagnostisch medewerker die gespecialiseerd zijn om door middel van observatie en onderzoek een beeld te vormen van de problematiek van een leerling. Na onderzoek volgt een handelingsgericht advies voor een aanpak die is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het startpunt voor het team Diagnostiek is altijd een vraag over een leerling. Het soort vragen dat het team bereikt, is divers en breed. Het kan gaan om intelligentieonderzoek, rekenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, of om vragen die samenhangen met de beroepskeuze.

Specialistisch en therapeutisch team
Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, logopedisten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, autismecoaches en fysiotherapeuten. Niet ieder kind krijgt individuele therapie. In het ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen of de leerling voor therapie in aanmerking komt. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg.

Ondersteuningsklas 
Onze leerlingen hebben te maken met gedrags- en psychiatrische problemen, met leerproblemen maar ook met problemen op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Zij krijgen hierin begeleiding van specialisten zoals een orthopedagoog, een gedragswetenschapper, een intern begeleider of een schoolmaatschappelijk werker.

Soms is het nodig dat leerlingen een ander traject volgen binnen de Ambelt en komen zij in een (tijdelijke) ondersteuningsklas. Binnen deze klassen werken leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Belangrijk is dat de leerlingen gezien en gehoord worden en dat zij zich op hun eigen wijze mogen ontwikkelen. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. 

Bekijk hier alle ondersteuningsklassen van de Ambelt.

Beleid sociale veiligheid
De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsplannen. Hieronder treft u beleidsplannen die voor u van belang zijn.

Sociale veiligheid - zo gaan wij om met pesten