Onderwijs

Onderbouw
Leerlingen volgen de eerste drie jaar havo-onderwijs op de locatie Hengeveld College. Hier is een omgeving die kleinschalig is en waar veel persoonlijke aandacht en begeleiding geboden wordt door groepsleerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners. Er is een vaste stamgroep, er zijn vaste begin- en eindtijden, tussenuren worden in het groepslokaal doorgebracht en de leerling krijgt les in kleine klassen van hun eigen groepsdocent. De groepsdocent geeft een aantal vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands. De groepsdocent is ook de mentor van de leerling. Hij onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers, stelt doelen op met de leerlingen en houdt de voortgang in de gaten. Daarnaast krijgen de leerlingen vaklessen van verschillende vakleerkrachten buiten hun eigen klas. Dit is onder meer een voorbereiding op de bovenbouw waar vaker van lokaal gewisseld gaat worden.

Bovenbouw
De bovenbouw van de havo bieden we op twee locaties aan; het Hengeveld College en op het Deltion Sprintlyceum waar de bovenbouw travo heet. Op het Hengeveld College bestaat de onderwijsomgeving uit een stamlokaal van waaruit de leerlingen inpandig naar de vaklessen gaan. Er is veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Er zijn vaste begin- en eindtijden, tussenuren of studie-uren worden in het groepslokaal doorgebracht en de leerling krijgt les in kleine klassen van docenten die in staat zijn af te stemmen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. De groepsdocenten begeleiden de leerlingen bij hun studie, hun persoonlijke ontwikkeling en de oriëntatie op de toekomst na de havo. De bovenbouw havo duurt in het algemeen twee jaar. Op beide locaties bestaat de mogelijkheid de opleiding met een jaar te verlengen. Dit kan nodig zijn vanwege de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Traject voortgezet onderwijs (travo)
De onderwijsrichting travo is gehuisvest in het gebouw van het Deltion Sprintlyceum aan de Bagijnesingel (vavo). Deltion biedt hier onderwijs voor jongvolwassenen die om verschillende redenen hun diploma nog niet hebben gehaald. Leerlingen kunnen er onderwijs volgen in de volgende niveaus en leerjaren: TL 3/4, havo 4 /5 en vwo 5 /6. Zij volgen het onderwijs samen met de vavo-leerlingen en krijgen les van docenten van het Deltion in reguliere klassen. Dit betekent dat de leerlingen te maken krijgen met wisselende begin- en eindtijden, gezamenlijke pauzes en grotere klassen. Wel hebben de leerlingen hier een eigen ruimte en zijn de mentoren van de Ambelt aanwezig om hen te begeleiden. 

Lees hier meer informatie over ons onderwijs.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Voor het halen van een diploma doen leerlingen regulier mondeling en schriftelijk examen zoals Deltion dit doet. De leerlingen volgen het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van deze school en de leerlingen ontvangen een diploma van Deltion. Staatsexamens worden ingezet bij maatwerktrajecten.

PTA havo 4 - 2022-2023

PTA havo 5 - 2022-2023