Ondersteuning op de VSO Wapenveld

De Ambelt biedt een grote diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden aan de leerlingen. De hulp die wij bieden is afgestemd op de specifieke behoefte. We proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Ons uitgangspunt daarbij is wat de leerling wél kan. Bij het bepalen van de ondersteuning zijn medewerkers van diverse afdelingen betrokken.

Sociaal-emotionele vorming
Wij hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. We willen onze leerlingen inzicht geven in hoe zij in elkaar zitten en hoe ze met andere mensen moeten omgaan. We werken hiervoor met ZIEN!VO. Dit pedagogischdidactisch systeem ondersteunt het proces van waarnemen, begrijpen, handelen en evalueren. Zo krijgen wij inzicht in het gedrag van de leerling en de resultaten die behaald worden. ZIEN!VO laat de sterke kanten van een leerling zien, maar ook welke ondersteuning nog nodig is. We hebben voor de leerlingen drie sociaal-emotionele doelen gesteld.

  1. Sociaal initiatief. De leerling kan erkennen dat hij hulp nodig heeft;
  2. Sociale autonomie. De leerling kan aangeven waar voor hem de grens ligt en kan deze ook bewaken;
  3. Impulsbeheersing. De leerling is in staat om emoties op adequate wijze te uiten.

Deze doelen zijn gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In combinatie met de schoolse resultaten kan de leerling een passende vervolgopleiding kiezen of uitstromen naar arbeid/dagbesteding.

Zorg voor onze leerlingen
Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes van de leerling en onze leerkrachten zijn specialisten in het bieden van onderwijs en ondersteuning. Alle leerkrachten zijn geschoold en hebben ervaring met leerlingen met gedragsproblematiek. De school heeft een jongerencoach beschikbaar die met de leerlingen werkt op het gebied van agressie- en emotieregulatie. Bij de leerlingen die onze school bezoeken zijn ook vaak externe hulpverleningsinstanties betrokken. Wij werken nauw samen met deze instanties.

Commissie van begeleiding
De commissie van begeleiding (CievB) is een belangrijke schakel binnen het onderwijs en de ondersteuning. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen commissie van begeleiding met daarin de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar en indien nodig de schoolarts en de maatschappelijk werker. De CievB komt eens in de vier weken bijeen en is verantwoordelijk voor:
• Toelating nieuwe leerlingen;
• Ondersteunen en adviseren bij ernstige problemen of zorgen;
• Afstemming met ondersteunende instanties;
• Plaatsing van leerlingen elders;
• Evaluatie schoolverlaters;
• Opstellen en monitoren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
• Mentor adviseren bij problemen;
• Kwaliteitsbewaking leerling zorg en voortgang;
• Input leveren aan management voor beleid.

Beleid sociale veiligheid
De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsplannen. Hieronder treft u beleidsplannen die voor u van belang zijn.

Sociale veiligheid - zo gaan wij om met peste