Onderwijs op het VSO Hardenberg

VSO Hardenberg is een overzichtelijke school met klassen van maximaal vijftien leerlingen. Bij de invulling van het onderwijsprogramma sluiten we aan bij het regulier onderwijs. Binnen het VSO bieden wij een breed en algemeen onderwijspakket aan, waarbij drie kenmerken centraal staan:

  • Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming;
  • Het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling;
  • Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en benutten van die verschillen.

Leerlingen kunnen hier terecht voor de lesrichtingen:

  • vmbo basis beroepsgerichte leerweg;
  • vmbo kader beroepsgerichte leerweg en;
  • vmbo theoretische leerweg;
  • Arbeidsmarktgericht (AMG);

Vmbo
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA). Het behalen van een examen behoort tot de mogelijkheid. We werken hierbij nauw samen met het Vechtdal College Hardenberg. We hanteren dezelfde lesboeken, methodes en lesuren als deze school. Daarbij is ons onderwijs zo veel mogelijk praktijkgericht en gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo) of, in enkele gevallen, op terugstroom naar het reguliere onderwijs.  

Arbeidsmarktgericht
In een prettig en veilig pedagogisch klimaat worden leerlingen voorbereid op en geleid naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Leren werken staat voorop en er wordt gewerkt aan een goede arbeidshouding, gewenst gedrag en zelfredzaamheid. De leerlingen van AMG kunnen uitstromen naar dagbesteding, arbeid (doelgroepenregister) en mbo Entree. De leerlingen hebben naast de theoretische vakken een oriënterend programma gericht op de verschillende beroepsrichtingen techniek, horeca en groen. Ook hebben de leerlingen interne stage, gevolgd door groepsstage en externe stage. Deze stage kan uit meerdere dagen per week bestaan, dit wordt afgestemd op de individuele leerling. Voor enkele leerlingen is een mbo Entreeopleiding haalbaar en daarvoor werken we samen met het Alfa College. Daarnaast bieden we branchegerichte cursussen aan zoals VCA basisveiligheid en SWB.

Lees hier meer over ons onderwijs.

Samenwerking
Een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners is van groot belang. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter. Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. Dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven door de schoolbesturen van het Vechtdal College, De Nieuwe Veste, Greijdanus, De Zeven Linden, De Maat en PrO Hardenberg. Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een specifieke samenwerkingsovereenkomst en afspraken.