Onderwijs op het VSO Hardenberg

Alle leerlingen in Hardenberg starten in een onderbouwklas of in de onderbouwklas van de trajectklas. Na het tweede leerjaar wordt gezamenlijk besproken wat de beste plek is voor de leerling. De leerling kan vanaf het derde leerjaar starten binnen AMG. 

 

Arbeidsmarktgericht (AMG)

AMG heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij waarbij het perspectief arbeid, beschut werk of dagbesteding is. Leerlingen werken binnen AMG aan oriëntatie op het beroepenveld, competenties voor het verwerven en behouden van een passende baan, competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer en specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep of een specifieke in een bedrijf.

 

Vmbo BB & BK en TL
Basis- & kaderberoepsgerichte leerweg
In de onderbouw oriënteren leerlingen zich op verschillende vakrichtingen. Zij volgen hiervoor theorie- en praktijkvakken en werken aan de studievaardigheden die nodig zijn voor de bovenbouw en de richting die zij kiezen. Na twee jaar volgt een advies voor een passend vervolg en maakt de leerling samen met de ouders een keuze voor een vakrichting. De bovenbouw-leerlingen volgen de praktijkklassen op het Vechtdal College en theorielessen op de Ambelt. Zij volgen het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Vechtdal College en ontvangen ook het diploma van deze school. Met een diploma vmbo-bb kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo-niveau 2. Met een diploma vmbo-kb kan een leerling doorstromen naar mbo-niveau 3 of 4.  

Theoretische leerweg
De theoretische leerweg (TL) is gericht op doorstroom naar niveau 4 van het mbo. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de TL is het sectorwerkstuk. De eerste twee jaar groeien de leerlingen toe naar klasoverstijgende theorievakken. Aan het eind van het tweede jaar wordt bekeken welk profiel het beste aansluit. Er kan gekozen worden uit de profielen Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Binnen het gekozen profiel kiest de leerling zijn eigen vakkenpakket. 

 

Mbo entree en niveau 2

In samenwerking met het Alfa College en het Zone.college wordt mbo entree en mbo niveau 2 gegeven. De leerling kan kiezen uit zorg en welzijn, horeca of logistiek en detailhandel. De praktijklessen worden op het Alfa College en het Zone.college gevolgd, voor de theorielessen en ondersteuning zijn de leerlingen op de Ambelt. Leerlingen lopen stage om hun proeve van bekwaamheid te halen en maken daarnaast toetsen. De leerling ontvangen hun diploma van het Alfa Collega of het Zone.college. Het diploma mbo entree geeft recht op doorstroom naar niveau 2 of arbeid. Met het diploma mbo niveau 2 kan de leerling uitstromen naar werk of niveau 3 . Samenwerking
Een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners is van groot belang. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter. Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. Dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven door de schoolbesturen van het Vechtdal College, De Nieuwe Veste, Greijdanus, De Zeven Linden, De Maat en PrO Hardenberg. Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een specifieke samenwerkingsovereenkomst en afspraken.