Onderwijs op het VSO Hardenberg

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden en dit is de leidraad in de begeleiding van de leerlingen. Niet opleiden om het opleiden maar kijken wat zij kunnen en hoe hun gevoel van eigenwaarde kan groeien. Het welbevinden van de leerling staat centraal en het pedagogisch klimaat is hierop afgesteld.

Arbeidsmarktgericht (AMG)
AMG heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij waarbij het perspectief arbeid, beschut werk of dagbesteding is. AMG kent zes leerjaren en bestaat uit een onderbouw en bovenbouw. Leerlingen werken binnen AMG aan oriëntatie op het beroepenveld, competenties voor het verwerven en behouden van een passende baan, competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer en specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep of een specifieke in een bedrijf. Ook volgen de leerlingen keuzevakken ter voorbereiding op arbeid en zelfredzaamheid.

VmboBasis- & kaderberoepsgerichte leerweg,theoretische leerweg
In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op verschillende vakrichtingen. Zij volgen hiervoor theorie- en praktijkvakken en werken aan de studievaardigheden die nodig zijn voor de bovenbouw en de richting die zij kiezen. Na twee jaar volgt een advies voor een passend vervolg en maakt de leerling samen met de ouders een keuze voor een vakrichting. De leerlingen volgen de praktijkklassen op het Vechtdal College en theorielessen op de Ambelt. Zij volgen het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Vechtdal College en ontvangen ook het diploma van deze school. Met een diploma vmbo-bb kan een leerling doorstromen naar het regulier mbo-niveau 1 of 2. Met een diploma vmbo-kb kan een leerling doorstromen naar mbo-niveau 3 of 4.

Theoretische leerweg
De theoretische leerweg (TL) is gericht op doorstroom naar niveau 4 van het mbo. Een van de vaste onderdelen van het diploma voor de TL is het sectorwerkstuk. De eerste twee jaar groeien de leerlingen toe naar klasoverstijgende theorievakken. Aan het eind van het tweede jaar wordt bekeken welk profiel het beste aansluit. Er kan gekozen worden uit de profielen: Techniek, zorg en welzijn, economie en groen.

Mbo entree 1 / mbo niveau 2
In samenwerking met het Alpha College wordt mbo entree 1 gegeven. De leerling kan zelf kiezen uit het aanbod van het Alpha College zoals Bouw en hout, zorg en welzijn, horeca of logistiek. De praktijklessen worden op het Alpha College gevolgd, voor de theorielessen en ondersteuning zijn de leerlingen op de Ambelt.
In samenwerking met het Alfa College wordt mbo niveau 2 gegeven. De leerling kan zelf kiezen uit het aanbod van het Alfa College zoals zorg en welzijn, horeca of logistiek. De praktijklessen worden op het Alfa College gevolgd, voor de theorielessen en ondersteuning zijn de leerlingen op de Ambelt. 

Samenwerking
Een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners is van groot belang. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter. Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. Dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven door de schoolbesturen van het Vechtdal College, De Nieuwe Veste, Greijdanus, De Zeven Linden, De Maat en PrO Hardenberg. Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een specifieke samenwerkingsovereenkomst en afspraken. 

Meer informatie vindt u in onze schoolgids