Onderwijs op het speciaal onderwijs Zwolle

Bij de Ambelt draait het om de leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Ons onderwijs en onze ondersteuning is afgestemd op hun behoeften, belemmeringen en sterktes. Sommige leerlingen zijn nog niet zover dat zij kunnen meedraaien in het systeem van de Ambelt. Deze leerlingen hebben vooral behoefte aan zorg en ondersteuning, het onderwijs is op dit punt nog ondergeschikt. Andere leerlingen volgen het gewone onderwijsprogramma en hebben in mindere mate zorg en ondersteuning nodig. 

 

Structuur

De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan problematiek. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, problemen in emotieregulatie, verminderde belastbaarheid of moeite met het omgaan met gezag. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan aandacht en nabijheid van hun leerkracht. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn belangrijke pijlers voor onze leerlingen. Het integreren van zorg voor de thuissituatie en onderwijs is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Wilt u meer weten over ons onderwijs? U kunt de folder downloaden. 

vp

 

Kerndoelen

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs. De kerndoelen geven ons een leidraad over de belangrijkste zaken die wij aan de leerlingen willen bijbrengen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs en kunnen functioneren in de maatschappij. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs sluiten aan bij de doelen voor het reguliere basisonderwijs. Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. Het speciaal onderwijs heeft echter ook ‘leergebiedoverstijgende kerndoelen’. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren in de samenleving. Het gaat dan over ‘leren leren’, burgerschap, leren om een taak uit te voeren, leren functioneren in sociale situaties of het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Open hier de Notitie Kerndoelen SO Zwolle. Hierin is beschreven hoe op de locatie Herfterlaan wordt gewerkt volgens de kerndoelen.