Praktische informatie havo Zwolle

Ziekmelden
Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit dan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur bij de locatie havo Zwolle (Tel. 038 454 22 23). Op school wordt nauwlettend toegezien op verzuim. De groepsleerkracht registreert dagelijks iedere afwezigheid in het leerlingvolgsysteem. We maken onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Als uw zoon of dochter ziek is, of er is een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u de school hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wanneer de school tussen 8.00 en 8.15 uur geen bericht heeft ontvangen over de afwezigheid, dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim. Als een leerling vaak zonder kennisgeving afwezig is, wordt samen gezocht naar een manier om het verzuim te stoppen. Wanneer dit niet lukt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ongeoorloofd verzuim wordt ook vermeld in het digitaal verzuimregister van DUO, de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. 

Vervoer
Een groot aantal leerlingen komt met taxi’s, busjes of openbaar vervoer naar de Ambelt. Wij proberen in overleg met de gemeenten, de taxibedrijven en de ouders of verzorgers het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch zijn er weleens problemen. Daarover kunt u het beste contact opnemen met het taxibedrijf of met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. U kunt hier ook terecht voor het aanvragen van leerlingenvervoer of een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

Ouderbijdrage
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor kosten die niet worden vergoed. Denk daarbij aan de sinterklaas- en kerstviering, sportdagen, een schoolreisje of terreinvoorzieningen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is 33,- euro. Over de besteding ervan wordt verantwoording afgelegd aan de MR. In de loop van het schooljaar worden soms extra activiteiten georganiseerd waarvan de kosten niet uit de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden betaald. In die gevallen wordt een vergoeding gevraagd.

Schoolgids 
U vindt hier de digitale schoolgids van het speciaal onderwijs (basisonderwijs). In deze schoolgidsen vindt u algemene informatie over de Ambelt, het speciaal onderwijs en de aanvullende leerlingenzorg die wij bieden. Daarnaast vindt u informatie over schoolreisjes, kampen en sportactiviteiten, de ouderbijdrage, ouderparticipatie en praktische zaken. 

  vso_zwolle.jpg Schoolgids VSO Zwolle

Bekijk hier de digitale schoolgidsen van het speciaal onderwijs in Zwolle en voortgezet speciaal onderwijs in Hardenberg en Wapenveld.