Jongeren VSO en PRO zichtbaar maken

Jongeren leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt

 

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) nog beter zichtbaar te maken in de arbeidsmarktregio Zwolle. Daar staat het inclusiepact 'Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ voor. Het is een samenwerking van de zestien VSO/PRO scholen (waar de Ambelt deel van uitmaakt), de sectortafels Techniek & Energietransitie, Zorg & Welzijn en Vrijetijdseconomie en de Human Capital Agenda/Gemeente. Zij tekenden onlangs de intentieverklaring met het leggen van een puzzelstuk.

Iedereen mag meedoen 
De overheid heeft de ambitie om Nederland inclusiever en toegankelijker te maken, daarom zijn er inclusiepacten toegewezen. Binnen een pact maken partijen afspraken met elkaar om tot concrete acties te komen die zijn gericht op impact voor mensen met een beperking. Het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ is één van deze inclusiepacten.  

Er werden mooie ambities uitgesproken door de werkgevers, de scholen en wethouder Linda Verschuur - Otter om meer jongeren te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Minder in beperkingen denken, maar in talenten en kansen. Namens de zestien VSO/PRO scholen was Aernoud Hoogendijk van de Ambelt aanwezig bij het tekenen van de intentieverklaring. “Het is goed om in dit soort zaken met elkaar op te trekken. Onze doelgroepen worden nog weleens over het hoofd gezien en dit pact draagt bij aan meer duurzame arbeidsplaatsen voor onze leerlingen. De vraagstukken stoppen niet bij een diploma”, aldus Aernoud.

Brug bouwen tussen scholen en werkgevers 
Afgelopen maanden zijn er verkennende gesprekken gevoerd met zowel de scholen als met de aanjagers van de sectortafels Techniek & Energietransitie, Zorg & Welzijn en Vrijetijdseconomie om te komen tot een plan van aanpak. Deze zogenaamde kansrijke sectoren kampen met een tekort aan personeel. Eén van de actielijnen van het plan is de zestien PRO VSO scholen en de werkgevers dichter bij elkaar te brengen door te onderzoeken wat er van beide kanten nodig is om leerlingen naar een duurzame werkplek te krijgen. Verder wordt er communicatiekracht ingezet om de scholen te helpen om de jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in beeld te brengen bij de werkgevers en in de regio. Hierbij wordt de focus gelegd op de talenten en mogelijkheden van deze jongeren en niet de beperking. Als werkgevers de jongeren leren kennen, kunnen eventuele vooroordelen worden weggenomen. 

Betrokken 
De leerlingen voor wie het allemaal doen, kregen natuurlijk ook het woord. Enthousiast vertelden zij hoe leuk en leerzaam het is om te werken én deel uit te maken van een team met collega's. De komende twee jaar vervullen zij ook een belangrijke rol in het project waarvoor gistermiddag de intentieverklaring werd getekend. Voor de duur van het project wordt er een leerlingenraad gevormd waarin jongeren zitting nemen die meedenken met de ontwikkelde formats en aanpak.  

 bvw5289   bvw5333