Ondersteuning

De Ambelt biedt een grote diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden aan de leerlingen. De hulp die wij bieden is afgestemd op de specifieke behoefte. We proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Ons uitgangspunt daarbij is wat de leerling wél kan. Bij het bepalen van de ondersteuning zijn medewerkers van diverse afdelingen betrokken.

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CievB) is verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen CievB. In de CievB zit de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is de jeugdarts van de GGD ook vertegenwoordigd. Als een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit met een signaalbrief worden ingebracht bij de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke acties worden ondernomen.

Diagnostiek

Het team Diagnostiek van de Ambelt bestaat uit twee ervaren orthopedagogen (-generalist) en een psychodiagnostisch medewerker die gespecialiseerd zijn om door middel van observatie en onderzoek een beeld te vormen van de problematiek van een leerling. Na onderzoek volgt een handelingsgericht advies voor een aanpak die is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het startpunt voor het team Diagnostiek is altijd een vraag over een leerling. Het soort vragen dat het team bereikt, is divers en breed. Het kan gaan om intelligentieonderzoek, rekenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, of om vragen die samenhangen met de beroepskeuze.

Specialistisch en therapeutisch team

Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, logopedisten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, autismecoaches en fysiotherapeuten. Niet ieder kind krijgt individuele therapie. In het ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen of de leerling voor therapie in aanmerking komt. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg.

Ondersteuningsklassen

Binnen ons gehele onderwijsaanbod kunnen wij onze leerlingen ook een (tijdelijke) oplossing bieden in een ondersteuningsklas. Dit zijn klassen met een zeer specialistische aanpak in onderwijs en/of ondersteuning. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt.
> Lees meer over de ondersteuningsklassen op de Ambelt.