Ondersteunings­klassen

Binnen ons gehele onderwijsaanbod kunnen wij onze leerlingen ook een (tijdelijke) oplossing bieden in een ondersteuningsklas. Dit zijn klassen met een zeer specialistische aanpak in onderwijs en/of ondersteuning. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. In de ondersteuningsklas kan optimaal gekeken worden naar de aanpak van de problematiek van onze leerlingen. Het is steeds de bedoeling dat de leerling terugkeert in zijn of haar stamgroep. De klassen zijn niet gebonden aan niveau of locatie; iedere leerling van de Ambelt kan van deze ondersteuning gebruik maken.

Link- en schakelklas > Zwolle en Hardenberg
In Zwolle  en Hardenberg werken wij met link- en schakelklassen. Hier bieden we onderwijs aan leerlingen met problemen rondom de schoolgang. Het gaat meestal om leerlingen die weinig zelfvertrouwen hebben door negatieve (onderwijs)ervaringen. We bieden hen een veilige en voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden opgedaan. Re-integratie naar het onderwijs staat centraal. Samen met de leerling, de ouders/verzorgers, de jeugdhulpverlening en mogelijk andere betrokkenen onderzoeken we intensief de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zodat er een plan gemaakt wordt waardoor de leerling weer plezier in school krijgt. Het welbevinden van de leerling is hierbij erg belangrijk en is ook het uitgangspunt voor het plan van aanpak. Wij proberen voor iedere leerling een passend programma te maken waarbij we kijken naar de belastbaarheid van de leerling. Wij vinden het belangrijk dat een leerling niet overvraagd wordt. Na succeservaringen kan de leerling uitbreiden.

Meer informatie vindt u in de folderWij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen bij ons onderwijs in de link- en schakelklassen in Zwolle.

 

Fase 2-klas en fase 3-klas > SO Zwolle
Het SO kent twee ondersteuningsklassen: de fase 2-klas (praktijkklas) en de fase 3-klas (cirkelklas).
In de praktijkklas worden leerlingen geplaatst die nog niet toe zijn aan het onderwijs binnen het SO. In deze klas staat de zorg voor deze leerlingen voorop en wordt er gewerkt aan de werkhouding, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Zij worden hierin begeleid door een leerkracht en een zorgspecialist. Het doel is om de leerlingen te laten wennen aan een schoolsetting.
De cirkelklas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben in een kleinere groep. Deze leerlingen hebben een eigen stamgroep maar kunnen vier ochtenden in de week in de cirkelklas werken. Er is extra aandacht voor hun onderwijsbehoefte en er is individuele begeleiding voor de hulp die zij op dat moment nodig hebben.

Resetklas > Zwolle
De resetklas is een klas voor leerlingen van het VSO die dreigen af te haken door sociaal-emotionele problematiek, zwakke motivatie, onvoldoende schoolprestaties of een groot schoolverzuim. Het gaat hier om een preventieve en tijdelijke opvang; een bezinningsperiode voor leerling en de school. In de resetklas werken de CievB, de groepsleerkracht en de leerling samen om een compleet beeld te krijgen. Welke behoeftes zijn er en waarom loopt de leerling in de stamgroep vast. Als het nodig is roepen we de hulp in van deskundigen die onderzoek kunnen verrichten op het gebied van beroepskeuze, intelligentie of persoonlijkheid. Mogelijk herzien we het ontwikkelingsperspectief van de leerling waardoor het gedrag van de leerlingen en de eisen van de omgeving beter op elkaar afgestemd zijn.

Ivio > VSO
Leerlingen kunnen met ivio-onderwijs een aangepast programma volgen. Ivio is individueel onderwijs dat per vak is georganiseerd. Het startmoment en het tempo zijn vrij, waardoor leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren. Eerste- en tweedegraads vakdocenten docenten bieden de leerling ondersteuning in een digitale leeromgeving. Dit is bedoeld voor leerlingen die veel baat hebben bij een individueel studieprogramma.