Sociaal-emotionele vaardigheden

Om ervoor te zorgen dat de leerling adequaat op zijn of haar niveau kan werken geven wij ondersteuning op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling of de vaardigheden op leergebied. Wij geven de leerlingen handvatten om hun vaardigheden op het gebied van concentratie, rekenen, taal, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten.

Training en individuele begeleiding

Wij werken structureel en preventief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen. Er zijn diverse mogelijkheden voor extra ondersteuning door middel van trainingen en individuele begeleiding. Het gaat dan om onderwerpen als omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. Wij gebruiken hiervoor de methode Leefstijl en TOP’s!, Leefstijl is een methode die bestaat uit trainingen voor leerkrachten en activiteiten en lesmaterialen voor de leerlingen. Door het oefenen van sociale vaardigheden wordt de leerling en de groep sterker. Het gaat om vaardigheden als luisteren en conflicten oplossen, maar ook om groepsdruk, burgerschap en media-educatie.

TOPs! is een programma om proactief te werken aan sociaal gedrag en een positief pedagogisch klimaat in de klas. Er wordt gewerkt aan een houding die gericht is op het belonen van gewenst gedrag in plaats van bestraffen van ongewenst gedrag. Docenten en leerlingen gaan aan de slag met sociale vaardigheden en het omgaan met emoties. Leerlingen worden zich zo bewuster van hun eigen denken en doen en leren hier verantwoordelijkheid voor te nemen.

Beleid sociale veiligheid

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsplannen. Hieronder treft u beleidsplannen die voor u van belang zijn.

Sociale veiligheid - zo gaan wij om met pesten